MENY
MILJÖSANERING
MILJÖ-
SANERING
TJÄNST | MILJÖSANERING

EFFEKTIV MILJÖSANERING MED GODKÄNDA METODER

EFFEKTIV MILJÖSANERING MED GODKÄNDA METODER

Miljösanering är ofta komplex och innehåller många utmaningar, både när det handlar om planerade underhåll och akuta uppdrag. Vid olyckor och nödlägen där miljöfarliga ämnen riskerar att skada såväl människor som vår miljö, handlar det inte bara om att sanera marken vid det omedelbara olyckstillfället utan även efterföljande arbete i form av provtagningar och eventuella fortsatta marksaneringar.

Vi arbetar tätt med våra kunder inom industrin och vet vad som krävs för ett lyckat underhållsstopp, där effektivitet och resultat är nyckelfaktorer. Vi har också resurser för att hantera mindre underhållsuppdrag så som rengöring av oljeavskiljare och slamsugning. SVB erbjuder jour för alla typer av akuta uppdrag, där vi ofta anlitas av räddningstjänst, försäkringsbolag, industrier och företagskunder.

Sanering i industriell miljö

SVB är ett företag som har mångårig erfarenhet och den tekniska prestanda som krävs för att kunna utföra även de mest utmanande saneringsuppdragen i industriell miljö. Många av våra kunder finns i process- och tillverkningsindustrin, där kontinuerlig sanering ska utföras i syfte att optimera produktionsflödet, förebygga onödiga driftstopp samt att upprätthålla en god arbetsmiljö för drift- och underhållspersonal. Saneringsarbeten som till exempel involverar frätande kemikalier eller explosiva ämnen, ställer höga krav på att uppdragen utförs på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt med säkerhet i fokus. Genom att använda högtrycksrobotar kan vi minimera behovet av personal i cisterner och andra slutna och riskfyllda utrymmen. Tack vare vårt breda utbud av tjänster har vi även möjlighet att erbjuda helhetslösningar skräddarsydda för kundens specifika behov.

Vår vattenreningsteknik

Med vår vattenreningsteknik kan vi skilja bort till exempel sand och förbränningsrester från spolvattnet som uppkommer vid högtrycksrengöring av värmeverkens förbränningspannor samt rena vattnet från skadliga tungmetaller. I reningsprocessen använder vi såväl flocknings- som fällningsmedel och vi kan reglera och optimera förekomsten av ämnen så som nickel, zink, koppar, kadmium eller kvicksilver. För att säkerställa att det renade vattnet uppfyller alla gällande myndighetskrav så genomförs kontinuerliga egenkontroller och provtagningar vilka verifieras av ett ackrediterat laboratorium. Det behandlade vattnet håller så hög renhetsgrad att det slutligen kan gå direkt till eget eller kommunalt reningsverk.

Slamsugning och spolning

Våra dedikerade vakuumlastare för slamsugning och spolning löser såväl akuta uppdrag som underhållstömning av till exempel fett- och oljeavskiljare, pumpgropar, tvättrännor, tankar och avloppsbrunnar. Vi högtrycksspolar även rörledningar och sköter invändig rengöring av tankar och cisterner. Spolning i kombination med varmvatten och högt tryck löser enkelt fett och beläggningar i avlopp, stammar och andra ledningar. Våra slamsugare klarar stora volymer och vi har tillstånd för transport av farligt avfall (ADR).

Sanering av äldre skador

Miljösanering kan komma att bli aktuell då kontaminerad mark eller fastighet påträffas exempelvis i samband med omplanering och nyproduktion. Vanligtvis handlar det om gamla industritomter, nedlagda fabriker och bensinstationer, ödehus och liknande. Att hantera komplicerade miljöskador kräver kunskap och godkända saneringsmetoder, särskilt om den kontaminerade marken finns i närheten av vattentäkter eller andra känsliga miljöer.

Sanering av äldre material

SVB har nödvändiga tillstånd och utbildad personal för att kunna utföra provtagning och asbestsanering samt PCB inventering och sanering, i enlighet med gällande lagstiftningar. Asbest är vanligt förekommande i fastigheter byggda före 1975 och ämnet finns bland annat i VVS- och ventilationssystem, tak, fasader, golvmattor och kakelfix. PCB (polyklorerade bifenyler) återfinns ofta i industri- och hyresfastigheter uppförda eller reparerade under perioden 1970-1973. Ämnet användes bland annat i fogmassor och golvmassor.

Vi erbjuder helheten

SVB erbjuder helhetslösningar där vi tar hand om de flesta förekommande behov relaterade till industri- och miljösanering. Tack vare ett brett utbud av tjänster där modern teknik, kunskap och mångårig erfarenhet bidrar till smarta, säkra och miljövänliga lösningar, kan vi erbjuda en helhet vilken få andra kan matcha. SVB är förstås också certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vill du veta mer om oss?

SVB levererar industri- och miljösaneringstjänster samt betong- och ytbehandlingsarbeten till företagskunder inom industri-, bygg- och fastighetssektorn.

Kontaktpersoner

Är du intresserad av tjänsten? Hör gärna av dig till någon av oss, så ger vi dig rätt lösning för ert behov!

VATTEN-

RENING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vattenrening.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Välkommen till kundportalen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

YT-

BEHANDLING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området ytbehandling.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

SPRÄNG-

SOTNING

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området sprängsotning.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BETONG-

ARBETEN

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området betongarbeten.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

VAKUUM-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området vakuumteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

BLÄSTRINGS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området blästringsteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

MILJÖ-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området miljöteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

HÖGTRYCKS-

TEKNIK

Klicka nedan för information om våra tjänster inom området högtrycksteknik.

Vill du bli kontaktad?

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!